Nastavni plan i program za osnovnu školu

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – pročišćeni tekst – od 1.1.2020.

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Nacionalni okvirni kurikulum

Popis udžbenika za Osnovnu školu Tina Ujevića

Program javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2019. godinu

Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

Udžbenički standard

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi – izmjene!

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu

Obiteljski zakon

Konvencija o pravima djeteta

Statut OŠ Tina Ujevića

Statut – Izmjena i dopuna

Kurikulum OŠ Tina Ujevića za školsku godinu 2021./2022.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022.

Kućni red OŠ Tina Ujevića

Etički kodeks