Suvremeni način života nameće sve većem broju roditelja potrebu zbrinjavanja djeteta mlađe školske dobi nakon završetka redovite nastave te nameće potrebu za organiziranom brigom o djetetu. Produženi boravak kao neobvezan oblik odgojno-obrazovnog rada, namijenjen učenicima razredne nastave, koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti, zasigurno je jedan od modela kojim se kvalitetno i sustavno rješava navedeni problem, osobito u urbanim sredinama.

Osnovne škole organiziraju produženi boravak za potrebe svojih učenika, a iznimno i za učenike izvan svoga upisnog područja. Organizira se za učenike I., II., III. razreda.

Osnovne škole, na osnovi iskazanih potreba i interesa roditelja dostavljaju ovom uredu na kraju svake školske godine prijedlog ustroja odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka za iduću školsku godinu vodeći pri tome računa o prostornim, kadrovskim i drugim organizacijskim uvjetima.

O organizaciji programa produženog boravka odlučuje Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport na osnovi obrazloženog prijedloga svake škole.

Odgojno-obrazovna skupina produženog boravka ustrojava se, u pravilu, od učenika istog razreda (redovita odgojno-obrazovna skupina), a iznimno za učenike više razreda (kombinirana odgojno-obrazovna skupina).

Sukladno sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Zagreba te sredstvima koja uplaćuju roditelji učenika uključenih u program produženog boravka, osiguravaju se materijalni uvjeti za plaće, naknade i troškove prijevoza učitelja koji realiziraju program produženog boravka.

Sukladno odredbama Državnoga pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 90/10), nastava za učenike u odgojno-obrazovnim skupinama produženog boravka organizira se u prijepodnevnim satima, a ostale aktivnosti nakon završetka nastave.

Dnevno trajanje produženog boravka je od 12,00 do 17,00 sati, a škole ga usklađuju s potrebama zaposlenih roditelja te svojim organizacijskim, kadrovskim i prostornim uvjetima.

Program produženog boravka provodi se:

– od 12,00 do 14,00 sati učenici provode slobodno vrijeme (objed, odmor), a

– od 14,00 do 17,00 sati, odnosno do dolaska roditelja, za učenike je organiziran samostalan rad u kojem oni pod vodstvom učitelja/ice izrađuju domaće zadaće, samostalno uče i izrađuju ostale zadatke, sukladno svojim interesima.

Ovaj je rad usuglašen s nastavnim programom a metode rada učitelja i učenika u odgojno-obrazovnom radu identične su metodama rada redovite nastave. Slobodne aktivnosti podrazumijevaju učiteljevu slobodu kreiranja, smisao za stvaralaštvo, a istodobno su i uspješan poticaj za angažiranje učenika za rad izvan redovite nastave. Učitelji razredne nastave koji provode produženi boravak sklapaju sa školom ugovor o radu te imaju ista prava i obveze kao i drugi učitelji škole.

Prioritet pri uključivanju u produženi boravak imaju:

– djeca čija su oba roditelja zaposlena ili dijete/djeca zaposlenoga samohranog roditelja, koji koriste pravo na novčanu pomoć u sustavu socijalne skrbi;

– djeca invalida Domovinskog rata, ako je drugi roditelj zaposlen;

– djeca s teškoćama u razvoju;

– djeca bez roditelja ili zanemarenoga roditeljskog staranja;

– djeca koja žive u teškim zdravstvenim i socijalnim uvjetima;

– djeca koja primaju dječji doplatak.

Dokumente s dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta roditelji, odnosno staratelji učenika dostavljaju školi. Ako se za uključivanje u produženi boravak prijavi veći broj učenika, a škola zbog ograničenih prostornih, kadrovskih i drugih organizacijskih uvjeta ne može povećati broj odgojno-obrazovnih skupina, prioritet pri uključivanju u produženi boravak škola utvrđuje na osnovi navedenih kriterija.

Za 2017. planira se jedinstven mjesečni iznos sudjelovanja roditelja učenika u cijeni programa produženog boravka, i to:

– za učenike I., II. i III. razreda – 200,00 kuna,

– za učenike IV. razreda – 350,00 kuna.

Iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa plaća se za 10 mjeseci (rujan – lipanj) i može se umanjiti samo ako roditelji ostvaruju olakšice u plaćanju utvrđene ovim programom.