NAZIV PROJEKTA: „Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole: longitudinalno istraživanje odnosa postignuća, vjerovanja o vlastitim kompetencijama i interesa za zanimanja „ (JOBSTEM)

ISTRAŽIVAČKI I SURADNIČKI TIM:

Voditelj projekta:

Prof. dr. sc. Josip Burušić, znanstveni savjetnik Instituta Pilar i voditelj istraživačke jedinice za školsku efektivnost u Znanstvenom centru izvrsnosti za školsku efektivnosti i školski menadžment.

Članovi istraživačkog tima:

Istraživači, njih 11 dolaze iz 4 zemlje. Hrvatski istraživači dolaze s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

Koordinatori i suradnici na projektu:

Ravnateljica škole

Školski pedagog

razrednici 2 peta  razredna odjela

razrednici 2 šesta razredna odjela

razrednici 2 sedma razredna odjela

Nastavnici predmeta obuhvaćenih STEM područjem

Stručni suradnici škole

UKRATKO U PROJEKTU:

Projekt je usmjeren na sagledavanje STEM problema u osnovnim školama s posebnim naglaskom na proces odabira STEM zanimanja među učenicima. U središtu interesa stoji tzv. STEM problem, gdje akronim STEM je formuliran od Američke Nacionalne zaklade za znanost, kako bi se njime ukazalo na opći trend smanjenja interesiranja učenika za obrazovna područja i zanimanja vezana uz prirodoslovlje, tehnologiju, inženjerstvo, matematiku i srodna područja te se potaknulo promicanje ovih zanimanja.

Tri su glavna istraživačka cilja:

  1. ispitati kako se kod učenika opći i specifični interesi za STEM zanimanja stvaraju te mijenjaju li se tijekom vremena;
  2. ispitati odnos školskog postignuća učenika i vjerovanja o vlastitoj kompetenciji s općim i specifičnim interesima za STEM zanimanja, te testirati da li se obrazac tih odnosa mijenja tijekom osnovnoškolskog obrazovanja;
  3. ispitati kako obitelji i spol/rod oblikuju opće i specifične interese učenika vezane uz STEM karijere.

U školskoj godini 2015./2016. projekt je uspješno započeo i ostvarena je vrlo dobra suradnja s 16 osnovnih škola. Tijekom školske godine realiziran je niz aktivnosti što je uključivalo održavanje 3 serije radionica s učenicima naše škole. Također učenici naše škole su posjetili Fakultet elektrotehnike i računarstva gdje je održana serija demonstracijskih aktivnosti i posjete većem broju istraživačkih laboratorija. U ovoj školskoj godini je provedeno i istraživanje među učenicima 4., 5., i 6. razreda o nizu pitanja povezanih sa STEM problemom.

Sve povratne informacija i iskustva učenika, kao i povratne informacije od roditelja ukazuju kako je projekt primljen vrlo dobro i kako je vrlo velika razina motiviranosti učenika za sudjelovanjem. Sve postojeće informacije ukazuju na vrlo veliko zadovoljstvo učenika koji sudjeluju.

VRIJEME PROVOĐENJA PROJEKTA:

Projekt počinje u rujnu školske godine 2015./2016.a završava školske 2017./2018.

U školskoj godini 2018./19. predviđeno je organiziranje velikog, završnog, okruglog stola o STEM problematici.

AKTIVNOSTI U ŠKOLSKOJ GODINI 2016./2017:

U školskoj godini 2016./2017. nastavljamo s započetim radionicama, gdje je predviđeno organiziranje daljnjih demonstracijskih radionica i posjeta istraživačkim ustanovama u obliku izvanučioničke nastave. Uz započete aktivnosti koje se odnose na predmetno područje matematike, informatike i povezanih područja, u ovoj školskoj godini će se nastojati učenicima predstaviti i druga STEM područja, pri čemu se prije svega misli na laboratorije vezane uz kemiju, biologiju, fiziku i šire područje biomedicine.

Isti učenici koji su i do sada sudjelovali u radionicama će nastaviti s STEM aktivnostima. Također, do konca ožujka je predviđeno ispitivanje stavova, interesa i zanimanja učenika na način kako je to učinjeno i u prethodnoj školskoj godini.

U ovoj školskoj godini, predviđeno je i kratko ispitivanje stavova i mišljenja roditelja, te je cilj da se to ispitivanje i primjena upitnika održi odmah na početku školske godine, po mogućnosti tijekom zajedničkih početnih roditeljskih sastanaka u sudjelujućim školama.

Također, u školskoj godini 2016./2017. će biti poznati već grupni rezultati prvog vala ispitivanja. Tako da je ostavljeno školama da iskažu mogućnost da članovi istraživačkog tima organiziraju radionice s učiteljskim vijećem na temu STEM-a. Pored toga, škole mogu iskazati interes za održavanjem predavanja za učenike o temama odabira zanimanja u STEM području.

TIJEK PROVOĐENJA PROJEKTA:

STEM intervencija će biti strukturirana u tri dvosatne grupne radionice s odabranim razredima učenika petih, šesti i sedmih razrada iz eksperimentalnih škola.

Provodit će se dva puta za kohorte učenika u intervencijskim školama, te obuhvatiti ukupno 12 sati radionica po učeniku/razrednom odjelu – 6 sati u školskoj godini 2015./2016. i 6 sati u školskoj godini 2016./2017. 

STEM intervencija ima tri osnovna cilja:

  1. povećanje interesa učenika osnovnih škola za STEM predmete,
  2. razvoj pozitivnih stavova prema STEM području,
  3. pružanje i demonstriranje više informacija o izgledu STEM zanimanja.

Projekt je startao s 2 razredna odjela učenika 4. razreda, 2 razredna odjela učenika 5. razreda i 2. razredna odjela učenika 6. razreda. Sveukupno 6 razrednih odjela. U ovoj 2016./2017. školskoj godini ti isti učenici, sada u jednom višem razredu, nastavili bi dalje sudjelovati u projektu te bi se isto ponovilo i u školskoj godini 2017./2018.

Mjere ishoda intervencije pratit će se preko učinaka na učeničke interese, postignuća, vjerovanje o vlastitoj akademskoj kompetentnosti te vezano uz STEM zanimanja.

Pored provođenja intervencije, projektom je predviđeno 2 sata grupnog testiranje i ispitivanje učenika. U istraživanju će se koristiti standardizirani ili za potrebe istraživanja osmišljeni istraživački instrumenti, koji će se primjenjivati u skupinama učenika.

Svi podatci, rezultati i ishodi do kojih se dođe projektom iskazivati anonimno i isključivo na razini grupnih prosjeka kao oblik rezultata potrebnih za izvođenje znanstvenih zaključaka i odgovaranje na znanstveno postavljene istraživačke probleme i ciljeve. 

Pored ovog, projektom je predviđeno i ispitivanje mišljenja i stavova roditelja standardiziranim upitnikom, koji će biti unificiran za sve škole. Ovo ispitivanje roditelja bi se provelo u rujnu 2016. godine.

Po završetku provođenja intervencije i ispitivanja predviđeno je da se u svakoj školi organizira i provođenje jednog grupnog razgovora sa jednom skupinom sastavljanom od dijela odabranih učenika kako bi se dobile povratne informacije i mišljenja učenika, njihova razmišljanja, sugestije i slično.

Također, škole će moći se u javnosti predstavljati kao škole koje su uključene u STEM projekt, moći se samostalno, zajednički i u suradnji s članovima istraživačkog tima natjecati  za sredstva namijenjena opremanju škola u prirodoslovlju i matematici, opremanju laboratorija te općenito povećanju zainteresiranosti učenika za STEM zanimanja.

Od projekta se očekuje da će putem poduzetih aktivnosti povećati sadašnja znanja, biti poticajan drugim istraživačima a stečeno znanje korisno učenicima, učiteljima i donositeljima odluka.

Istraživači se obvezuju držati  svih propisanih normi koje se  odnose na provođenje znanstvenih istraživanja te striktno slijediti sve profesionalne etičke norme i standarde kod provođenja.

Škola je iskazala svoju suglasnost za sudjelovanje u svim aktivnostima projekta. Odobreni projekt je kao sastavni dio postupka već u nekoliko instanci prošao odobrenja od nadležnih etičkih povjerenstava i svih nadležnih obrazovnih tijela koje predstavljaju nositelje obrazovne politike u Republici Hrvatskoj.